Spoštovani poslovni partner,

O trenutni situaciji imam sicer svoje mnenje, vendar današnja številka ne bo namenjena temu, da bi vam razlagala svoj pogled na svet. Pač pa vam želim v tokratnih Klavorovih novičkah predati vse informacije, ki jih je bilo mogoče dobiti do današnjega dne. Zato bodo današnje novičke (žal) nekoliko daljše.

Naslednja misel pa je kot nalašč za prihajajoče dni: 

»Slej ko prej bo vse na svojem mestu! Do takrat pa: smej se vsej zmedi, bodi pozitiven, živi za ta trenutek! Predvsem pa vedi, da se vse zgodi z razlogom!« 

(Rok Gracer)

RAČUNOVODSKI KOT(L)IČEK 

V medijih se ogromno govori o ukrepih, ki jih pripravljajo za ublažitev posledic epidemije. V Uradnem listu so bile že prve objave, kar pomeni, da nekateri omenjeni ukrepi veljajo. »Mega« zakon pa lahko doživi še kakšno spremembo, preden bo objavljen v Uradnem listu. Če bo do teh sprememb prišlo, vas bom o tem vsekakor obvestila.

Ukrepe sem razdelila po skupinah (da vam ne bo potrebno prebirati vseh strani). Poglejte pa vsaj tiste ukrepe, ki se nanašajo na vas. Zajeti so samo tisti ukrepi, ki jih potrebujejo naše stranke, drugih ukrepov nisem analizirala.

1.        Delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo

2.       Odlog plačila prispevkov

3.       Kasnejše predlaganje davčnih obračunov od dohodka iz dejavnosti

4.       Kasnejše predlaganje davčnih obračunov davka od dohodkov pravnih oseb

5.       Odlog in obročno plačilo davkov zaradi epidemije

6.       Kasnejše predlaganje zaključnih računov na AJPES

7.       Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

In sedaj še tisto »mega« o čemer se govori že 14 dni  (vendar še ni objavljeno v Uradnem listu)

1.       Sprememba, ki se nanaša na Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

2.      Sprememba, ki se nanaša na Odlog plačila prispevkov 

3.      Začasni ukrepi

Kaj lahko pričakujemo DELODAJALCI? (v primeru da bo »mega« zakon sprejet v predlagani obliki)

–  POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČ DELAVCEM, ki jim začasno ne moremo zagotavljati dela zaradi epidemije – začasno čakanje na delo 

Komu pripada?

–  Če bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019

–  Če v drugem polletju 2020 ne boste dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019

–  Delavec je lahko napoten na začasno čakanje na delo najdlje do 31.5.2020

–  Delodajalec izjavi, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, oziroma višje sile,  ki je posledica obveznosti varstva otrok (zaradi zaprtja vrtcev in šol) in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo (zaradi ustavitve javnega prevoza) ali zaprtja mej. Delavci iz navedenih razlogov prejemajo nadomestilo plače

–  Če imate na dan oddaje vloge plačane davčne obveznosti, ter oddane vse obračune davčnih odtegljajev

– Če ste redno plačevali plače in prispevke za socialno varnost v zadnjih treh mesecih pred napotitvijo delavca na začasno čakanje na delo 

Koliko pripada?

–  Nadomestilo plače znaša 80 % osnove (vendar ne sme biti nižje od minimalne plače)

–  Povračilo s strani države bo zmanjšano za prispevke delavca

– Delodajalci so za delavce, ki so začasno odsotni, upravičeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od 13. marca do 31. maja.

Kako do povračil?

–  Delodajalec bo moral vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020

–  Vlogi bo potrebno priložiti izjavo (glej 4. alinejo), dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo oziroma dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti (zaradi varstva otrok ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej)

–  Zavod RS za zaposlovanje o vlogi odloči s sklepom v roku 8 dni

–  Povračilo se bo izplačevalo mesečno 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Kaj pa potem?

–  Če boste uveljavili povračilo nadomestil plač, boste morali omogočiti Zavodu RS za zaposlovanje administrativni in finančni nadzor

Vračilo sredstev???? 

–  Delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo

–  Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo, mora o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje

–  Če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o tem obvesti Zavod RS za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti

–  Če delodajalec krši zgornje tri točke, mora prejeta sredstva vrniti v trikratni višini

– Če delodajalec začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po prenehanju prejemanja sredstev (v obdobju, ki je enako obdobju prejemanja sredstev)

Potrebno vrniti sredstva v celoti

Nadzor opravlja Inšpektorat RS za delo

V tem trenutku pa velja, da 40 % nadomestila delavcem, ki so na čakanju na delo povrne država, v kolikor pa je delavec napoten v  karanteno, pa gre nadomestilo od 1. dneva dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – velja za mesec marec, junij, julij, avgust in september 2020.


Za meseca april in maj država povrne 100 %  nadomestila plače za delavce na čakanju na delo.

DELODAJALCI – oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (še ni v veljavi)

–  Za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo, so delodajalci upravičeni plačila prispevkov za PIZ v mesecu aprilu in maju 2020 (prispevke bo plačala RS)

–  Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnik minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eur, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov

DELODAJALCI – ki imajo zaposlene »na bolniški« (še ni v veljavi)

–  ne glede na čas trajanja in razlog  bolniške odsotnosti, se nadomestilo krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ( od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov)

Koliko, kdaj in kako?

–  V višini nadomestila, ki ga delodajalec obračuna in plača

–  V 60 dneh po predložitvi zahteve

–  Zahteva se vloži v elektronski obliki pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020

SAMOZAPOSLENI – izredna pomoč (mesečni temeljni dohodek) – še ne velja

Kdo?

–  Če ste samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in ste vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dejavnosti

–  Če ste družbenik, poslovodna oseba  v gospodarski družbi in ste zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2

  Če ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg pomeni vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 oziroma vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020

–  Če ste opravljali dejavnost najmanj od 13. marca do uveljavitve zakona

–  Če imate plačane vse obvezne dajatve in davčne obveznosti

Koliko?

–  350,00 eur za mesec marec in po 700,00 eur za meseca april in maj 2020

Kako do izredne pomoči?

–  Preko sistema eDavki predložiti izjavo, da ste samozaposleni oziroma družbenik poslovodna oseba ter da ne morete opravljati dejavnosti ali da jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi epidemije

–  Izjavo se lahko poda za vsak posamezni mesec ali za več mesecev skupaj

Roki za vložitev izjav

–  Do 18. aprila 2020 za mesec marec (nakazilo 25. aprila 2020)

–  Od 19. aprila do 30. aprila za mesec marec, ali skupaj za mesec marec in april (nakazilo 10. maja 2020)

–  Od 1. maja do 31. maja za mesec marec ali april ali maj ali za dva ali tri mesece skupaj (nakazilo 10. junij 2020)

Kaj pa potem?

–  Izjava samozaposlenega oziroma družbenika poslovodne osebe, da ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, bo objavljena na spletni strani Finančne uprave RS

Vračilo ?????

–  Pomoči ne bo potrebno vrniti, v kolikor bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje lata 2019, ter v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rasti  glede na isto obdobje leta 2019

SAMOZAPOSLENI IN KMETJE – oprostitev plačila prispevkov (še ne velja)

Kdo?

–  Samozaposleni, družbeniki poslovodne osebe in kmetje so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna zavarovanja v celoti

–  Pogoj je seveda, da so plačane vse obvezne dajatve na dan vložitve vloge

Kako do oprostitve plačila prispevkov?

–  Predložitev izjave, da ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu (glej 3. točko samozaposleni – izredna pomoč – kdo)

–  Vložiti izjavo najpozneje do konca meseca, za katerega želite uveljaviti oprostitev plačila prispevkov (razen za mesec marec, za katerega se izjava lahko vloži do konca mesece aprila)

–  Uporabimo lahko isto izjavo kot za uveljavljanje izredne pomoči

Vračilo?????

–  Če se kasneje ugotovi, da je izjava neresnična, so prejemniki dolžni vrniti vse prispevke skupaj z zamudnimi obrestmi

 
  

SAMOZAPOSLENI IN KMETJE – odlog plačila prispevkov (že velja – razen za kmete)

Kdo?

– Samozaposlena oseba, ki opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dejavnost in je vključena v obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dejavnosti

–  Kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet

–  ima plačane obvezne dajatve oziroma vrednost zapadlih obveznosti na dan 28.2.2020 znaša manj kot 50,00 eur.

Obdobje odloga

–  Odlog plačila velja za prispevke, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

–  Odložene prispevke je potrebno plačati najkasneje do 31. 03. 2022 ( v enkratnem znesku ali obročno)

KAKŠNA REŠITEV PA JE NA PODROČJU PLAČIL DAVKOV? (še ne velja)

–  Obrok (ali obroki) predhodne akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti in

–  Obrok (ali obroki) akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

–  Ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona pa do 31. maja 2020 se ne plačajo

Na tem področju pa že velja odlog in obročno plačilo:

–  Zavezanci lahko vložimo zahtevo za spremembo predhodne akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

–  Davčni organ lahko dovoli odlog plačila za čas do dveh let oziroma obročno plačilo v 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije

–  Potrebno je vložiti vlogo, o kateri mora davčni urad odločiti v roku 8 dni od prejema

–  Za čas, ko je plačilo davka odloženo, ne tečejo obresti

IN ZA KONEC ŠE KREDITI

–  Gre za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe

–  Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev

  Kreditojemalci  so skladno s tem zakonom gospodarske družbe, zadruge, društva, kmetje, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samozaposleni in tudi fizične osebe, ki so državljani RS s stalnim prebivališčem v RS

  Na banko je potrebno nasloviti vlogo za odlog plačila obveznosti v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa

–  Vloga mora vsebovati utemeljitev ter razlago, da kreditojemalec plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. V ta namen je treba predložiti opis poslovnega položaja in izjavo, da so na dan 31.12.2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova prispevkov, davkov in drugih dajatev (fizičnim osebam te izjave ni potrebno dajati), prav tako pa opisa poslovnega položaja in utemeljitve ni potrebno dajati tistim, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z odlokom določeno, da se začasno prepove (v tem primeru je potrebno navesti vladni ali občinski odlok)

–  Lahko pa se z banko individualno dogovorite tudi kako drugače

–  V »mega« zakonu pa je še določeno, da se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obresti meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Če strnem zapisano:

–  Za samozaposlene trenutno velja odlog plačila prispevkov

– Za delavce na čakanju na delo velja, da država za mesec marec, junij, julij, avgust in september 2020 povrne 40 % izplačanega nadomestila in da gre v primeru, da je delavec v karanteni, nadomestilo v breme ZZZS

Če bo sprejet »mega« zakon pa bo:

–  Država bo v primeru čakanja na delo povrnila vse socialne prispevke od nadomestil plač (za marec 2020), ter 100 % nadomestila plače in vse socialne prispevke za april in maj 2020

–  Delavcem, ki delajo, bo država »povrnila« prispevke za PIZ (oziroma delodajalci bodo oproščeni plačila teh prispevkov)

–  Delavcem, ki delajo bo potrebno izplačati 200,00 eur kriznega dodatka (ki gre izključno v breme delodajalca)

– Uveden bo »temeljni dohodek«, ki ga bodo pod določenimi pogoji prejeli samozaposleni in družbeniki poslovodje,

– Omogočena bo oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene in družbenike poslovodje (pod določenimi pogoji)

–  V primeru, da gre zaposleni na bolniško iz kateregakoli razloga pa gre nadomestilo v breme ZZZS že od prvega dne dalje.

DA NE POZABIM: 

Petek, 10.04.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni in trimesečni  plačniki)
Petek, 17.04.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Ponedeljek, 20.04.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Četrtek, 30.04.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni davčni in trimesečni zavezanci )

ŠALA ZA KONEC

Kamelji mladič je vprašal očeta:

»Očka, zakaj imava dve grbi na hrbtu?«

»Zato, da imava lahko zalogo hrane in vode, ko greva skozi puščavo!«

»Očka, zakaj imava pa tako dolge trepalnice?«

»Zato, da nama veter ne nosi peska v oči, ko greva skozi puščavo!«

»Očka, zakaj imava pa kopita na nogah?«

»Zato, da se ne ugrezneva v pesek, ko greva po puščavi!«

»Očka, kaj pa potem delava v živalskem vrtu?«

(P.s. – vsaka podobnost s trenutno situacijo je zgolj naključna 😉)