Spoštovani poslovni partner,

Odlašanje……a verjamete, da je odlašanje tista slabost, ki nas pogosto loči od naših sanj. Prav danes sem si (končno) priznala, da odlašam.  Kljub temu, da dobro vem, da me odlašanje drži na mestu. Hočem naprej, želim si naprej, pa vendar ne naredim ničesar. Konec koncev  imam za to zelo zelo dober izgovor. Nimam časa. Ujela sem se v zanko, ki gre nekako takole: »Samo še tole naredim do konca, potem pa se res posvetim zadevi, ki zori v meni že ne vem koliko časa.«  V bistvu pa me je strah. Kaj če mi ne bo uspelo? Kaj če je to brez veze? Kaj če….? 

Kakšen pa je vaš vzrok, da odlašate?

RAČUNOVODSKI KOT(L)IČEK  – NA KAKŠEN NAČIN SI LAHKO ZNIŽAMO DAVČNO OSNOVO – 2.del

  1. DONACIJE

Podjetniki lahko del denarja namenimo tudi donacijam. Kadar so donacije namenjene humanitarnim, invalidskim, socialno varstvenim, dobrodelnim, znanstvenim, vzgojno izobraževalnim, zdravstvenim, športnim, kulturnim, ekološkim, religioznim in splošno koristnim organizacijam, ki so ustanovljene kot nepridobitne, potem nam je priznana olajšava do višine 0,3 % obdavčenega prihodka.

V kolikor je donacija namenjena organizacijam za kulturne namene ali prostovoljnim društvom, ki so ustanovljeni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa je poleg prej omenjenih 0,3 % priznanih še dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov.

  • ODPISI IN SLABITVE

Pogledali bomo samo davčni vidik odpisov terjatev. Odpis terjatev je kot odhodek davčno priznan v naslednjih primerih:

  • Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku;
  • Na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane ali niso bile poplačane v celoti;
  • Na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča;
  • Brez sodnega postopka, če dokažemo, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev oziroma če dokažemo, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil 

dober gospodarstvenik, da bi dosegel poplačilo terjatev ali če dokažemo, da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni;

Utemeljene slabitve zalog so davčno priznani odhodki. Kaj naj bi pomenilo, da je slabitev utemeljena? Slovenski računovodski standard določa, da naj bi se zaloge vrednotile po izvirni vrednosti (npr. nabavna vrednost) ali po čisti iztržljivi vrednosti (ocenjena prodajna cena, ki bi jo lahko dosegli, znižana za ocenjene stroške v zvezi s prodajo) in sicer po tisti, ki je manjša. Če je čista iztržljiva vrednost nižja od nabavne vrednosti, se za razliko ustvarijo odhodki, ki so davčno priznani.

  • OSTALO
  • Svojim zaposlenim lahko izplačamo del plače za poslovno uspešnost. Pri tem imamo možnost izkoristiti ugodnejšo davčno obravnavo. Seveda obstajajo pogoji, ki jih moramo izpolnjevati za to opcijo in sicer da imajo vsi delavci pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, ki so določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.
  • Lahko obdarimo svoje zaposlene in otroke svojih zaposlenih. Če vrednost darila našim zaposlenim znaša do 13 eur, se tako darilo ne obdavči (razen če zaposleni prejemajo še druge bonitete). Za otroke zaposlenih pa velja, da jih lahko obdarimo v mesecu decembru, pod pogojem, da otroci niso starejši 15 let in da vrednost darila ne presega 42,00 eur.

DA NE POZABIM: 

Četrtek, 12.10.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni in trimesečni  plačniki)
Ponedeljek, 19.10.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Torek, 20.10.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Petek, 30.10.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni in trimesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC 

Se dva črva pogovarjata. Pa eden vpraša drugega:

»Zakaj si pa ti danes tako vesel?«

In drugi odvrne:

»Tašča je odšla na ribolov.«