Spoštovani poslovni partner,

Pa smo ga dočakali….ta veseli december ali nič več ni tako kot je bilo 😊. Ne glede na to, v kakšni situaciji ste (smo) se znašli, vam predlagam,  da si ustvarite najlepši december. Pozabite na omejitve, vzemite to, kar nam je na razpolago in iz tega ustvarite čaroben mesec. Z malo domišljije bo vsekakor šlo. Saj veste tisto: ni pomembno kje smo, pomembno je s kom smo. In prav nič nam ne koristi, če bi se znašli na najčudovitejšem kraju na svetu, če bi bili tam sami in tega ne bi mogli deliti z ljudmi, ki jih imamo radi in nam v življenju veliko pomenijo. Ne pozabite: drobne pozornosti štejejo. In čas, ki ga namenjamo drug drugemu, je neprecenljiv. 

RAČUNOVODSKI KOT(L)ČEK 

 1. LETNI POPIS

Popis sredstev in obveznosti (inventuro) moramo opraviti vsi, ki smo zavezani sestavljati računovodske izkaze. S popisom zagotovimo, da se knjigovodsko stanje uskladi z dejanskim stanjem. Pomeni, da fizično popišemo, katere stvari imamo in potem preverimo, če je stanje enako tistemu, ki smo ga v računovodstvu knjižili v poslovne knjige.

Datum izvedbe popisa, razen za samostojne podjetnike, ni predpisan, kar pomeni, da lahko popis sredstev in dolgov opravimo kadarkoli v letu. Je pa priporočljivo, da to storimo čim bolj proti koncu poslovnega leta. 

Izvedba popisa naj bi imela naslednje točke:

 1. Izdaja sklepa o izvedbi rednega letnega popisa
 2. Izdelava načrta za popis
 3. Imenovanje popisne komisije
 4. Priprava sredstev za popis
 5. Izvedba popisa
 6. Ugotovitev presežkov in primanjkljajev
 7. Evidentiranje popisnih razlik in ugotovitev davčnih učinkov
 8. Hramba dokumentacije

Smiselno je, da popisna komisija dobi popisne liste s seznamom stvari, ki jih je treba popisati. Seznam naj ne vsebuje količin. Običajno pri zalogah in opredmetenih osnovnih sredstvih uporabljamo preštevanje. Popis terjatev in obveznosti se opravi prek izpisa odprtih postavk (IOP).

Popisna komisija je tista, ki da predlog za opis, popravilo ali uničenje osnovnih sredstev. Tak odpis ni predmet obračuna DDV, seveda pa moramo imeti dokazilo, da je bilo uničenje dejansko opravljeno. Drugače je, ko ugotovimo primanjkljaj. Primanjkljaj se šteje za obdavčen promet, osnova za obračun DDV-ja pa je tržna (in ne knjigovodska) vrednost. Enako velja ob ugotovljenih primanjkljajih pri zalogah materiala, proizvodov in trgovskega blaga.

 • SPREJET ŽE ŠESTI PAKET UKREPOV ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE

Poudarki:

 1. Nadomestilo plače za čas čakanja na delo podaljšano do 31.01.2021. Hkrati se poveča višina nadomestila od meseca novembra 2020 dalje. 100% nadomestilo lahko prejmejo tista podjetja, ki niso (oziroma ne bodo) presegla 800.000,00 eur prejetih državnih pomoči. 
 2. Nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb podaljšan še za 12 mesecev. Vlogo je potrebno banki posredovati do 31.12.2020.
 3. Starši za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi ukrepa vlade, oproščeni plačila vrtca.
 4. Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem. V primeru, da so prihodki nižji vsaj za 30%, ter da gre za pravno ali fizično osebo z dejavnostjo, ki ima vsaj enega zaposlenega oziroma gre za samozaposlenega, so zneski predvideni takole:
 5. 40 do 70 % upad prihodkov = subvencija znaša 0,6% letnih prihodkov prodaje 2019;
 6. več kot 70 % upad prihodkov = subvencija znaša 1,2 % letnih prihodkov prodaje 2019. 

Omejitev: pomoč po tem ukrepu lahko znaša največ 1.000,00 eur na zaposlenega na mesec.

 • Poenostavljen postopek prijave dela na domu.
 • Oprostitev plačila najemnin, če je lastnik stvari, dane v najem, država ali lokalna skupnost.
 • Odlog in obročno plačilo davkov in prispevkov.

DA NE POZABIM: 

Četrtek, 10.12.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni  plačniki)
Petek, 18.12.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Ponedeljek, 21.12.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Četrtek, 31.12.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC (za tiste, ki morate biti po novem še učitelji)

Sin prinese očetu spričevalo in reče: »Veš, odkar mi ne pomagaš več pri domačih nalogah, imam precej boljše ocene.«